NA PIERWSZYM MIEJSCU ZAWSZE SĄ MIESZKAŃCY REGIONU

Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego

 

Na ostatniej sesji sejmiku władze województwa otrzymały wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej radni mogli poznać i ocenić raport o stanie województwa za 2022 rok. 

O najważniejszych dokonaniach, m.in. na podstawie raportu o stanie województwa mówił na sesji marszałek Andrzej Buła. – To nasze wspólne działania, bo to państwo, radni, podejmujecie decyzje finansowe, to wy wspólnie z zarządem działacie na rzecz i w trosce o mieszkańców – podkreślał. Mówił także o ważnych inwestycjach w ochronie zdrowia, m.in. budowie nowego budynku Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, remontach i zakupach w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, remontach w Szpitalu Wojewódzkim czy Opolskim Centrum Onkologii, a także o aktywności w sferze polityki społecznej.

– To m.in. pomoc dla około 5800 osób świadczona przez Marszałkowskich Kurierów Społecznych, tworzenie mieszkań wspieranych, pomoc dla domów dziecka czy dofinansowywanie pięciu zakładów aktywności zawodowej, które dają pracę 323 osobom z niepełnosprawnościami – wymieniał marszałek. Marszałek podkreślał wielość działań w sferze edukacji i szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza możliwość odbycia stażów zawodowych w opolskich firmach przez około 4000 uczniów szkół zawodowych. To także stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach wielu programów prowadzonych przez WUP, powiatowe urzędy pracy i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Dużą troską zarządu województwa jest zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców regionu. To nie tylko 25 i pół miliona złotych na ubiegłoroczne inicjatywy organizacji pozarządowych, ale cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców inicjatywy – Marszałkowski Budżet Obywatelki, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka i Europejski Budżet Obywatelski. – Europejski Budżet Obywatelski to nasza inicjatywa świetnie przyjęta w Brukseli, w efekcie 8 i pół miliona złotych i ponad 3 tysiące osób z nowymi kompetencjami. Dziś na kolejną edycję EBO z nowej perspektywy mamy już ponad 30 milionów złotych – dodawał marszałek.

Zarząd województwa z dużą troską podchodzi również do sfery coraz większego bezpieczeństwa mieszkańców, czego przykładem są duże pieniądze przeznaczone na kolejne lądowisko dla śmigłowca ratunkowego, nowe ambulanse medyczne czy dobrze wyposażone samochody dla powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

Podsumowując te wszystkie działania marszałek podkreślał, że testem sprawności samorządu województwa są działania nieplanowane, które nas zaskakują. – W takich trudnych sytuacjach, jak choćby wojna za naszymi granicami, potrafimy wspólnie reagować i wspólnie szukać dróg pomocy i rozwiązania problemów. To nasza siła – mówi Andrzej Buła.

Radni po zapoznaniu się z raportem i po dyskusji udzielili wotum zaufania zarządowi województwa stosunkiem głosów 18 za, 7 przeciw.

opolskie.pl

 

Poniżej fragmenty prezentacji streszczającej najważniejsze działania władz województwa w 2022 roku:

Raport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rok

Raport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rokRaport o stanie województwa za 2022 rok