Pobierz wniosek

Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:

 • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuuje naukę- do ukończenia 25 roku życia;

 • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

 • lub jesteś rodziną zastępczą lub prowadzisz rodzinny dom dziecka;

 • lub ukończyłaś/eś 60 lat;

 • lub sprawujesz stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą Cię więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym (wypełnij oświadczenie i dołącz do wniosku)

to zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Obejrzyj i pobierz naszą nową ulotkę

Wniosek można pobrać tutaj: format DOC (107KB), format PDF (124KB),

A TUTAJ znajdziesz Regulamin wydawania i użytkowania OKRIS z wszystkimi załącznikami.

Do składania wniosków zapraszamy również instytucjonalne domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wypełniłeś wniosek i co dalej?

Wypełniony wniosek można:

 • złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30   w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Piastowskiej 14 – Ostrówek, (szklane drzwi „pod filarami”);

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • złożyć osobiście w Twoim urzędzie gminy, która jest Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Zobacz na mapie, w której gminie dostaniesz wniosek i odbierzesz swoją kartę;

 • przesłać mailem na adres rodzina@opolskie.pl, ale uwaga: wtedy musisz osobiście odebrać kartę w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w Opolu przy ulicy Hallera 9, II piętro, pokój 202, aby uzupełnić podpis na wniosku;

 • przesłać przez  ePUAP tutaj, wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego  opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wówczas Kartę wyślemy pocztą na adres zamieszkania.
 • wniosek możesz też wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „Opolska Karta Rodziny i Seniora”.

Po złożeniu wniosku, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione (zgodnie z zapisami regulaminu –   Zobacz regulamin) czas oczekiwania na Kartę wynosi około miesiąca.

Od momentu wydania Karty stajesz się Posiadaczem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, która ważna jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące – w przypadku rodzin (po tym terminie istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności karty) i bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 60 lat.

Przedłużenie  ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Oświadczenia można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego:

 • w Opolu przy ul. Hallera 9, Punkt Obsługi Klienta

 • w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek, Punkt Kancelaryjny (szklane drzwi „pod filarami”)

 • oraz w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania, wykaz samorządów gminnych, które są Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, znajduje się TUTAJ.

Oświadczenie dotyczące przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać TUTAJ a następnie wydrukować, wypełnić i dostarczyć do jednego z miejsc wymienionych wyżej.

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas rodzina@opolskie.pl lub zadzwoń 77 44 82 201 lub 200.