Pobierz wniosek

Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:

 • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuuje naukę- do ukończenia 25 roku życia;

 • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

 • lub jesteś rodziną zastępczą lub prowadzisz rodzinny dom dziecka;

 • lub ukończyłaś/eś 60 lat;

 • lub sprawujesz stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą Cię więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym (wypełnij oświadczenie i dołącz do wniosku)

to zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Obejrzyj i pobierz naszą nową ulotkę

Wniosek można pobrać tutaj: format DOC (107KB), format PDF (124KB),

A TUTAJ znajdziesz Regulamin wydawania i użytkowania OKRIS z wszystkimi załącznikami.

Do składania wniosków zapraszamy również instytucjonalne domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wypełniłeś wniosek i co dalej?

Wypełniony wniosek można:

 • złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30   w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Piastowskiej 14 – Ostrówek, (szklane drzwi „pod filarami”);

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • złożyć osobiście w Twoim urzędzie gminy, która jest Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – wykaz znajdziesz TUTAJ. Zobacz na mapie, w której gminie dostaniesz wniosek i odbierzesz swoją kartę;

 • przesłać mailem na adres rodzina@opolskie.pl, ale uwaga: wtedy musisz osobiście odebrać kartę w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w Opolu przy ulicy Hallera 9, II piętro, pokój 202, aby uzupełnić podpis na wniosku;

 • przesłać przez  ePUAP tutaj, wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego  opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wówczas Kartę wyślemy pocztą na adres zamieszkania. Zobacz instrukcję jak złożyć wniosek przez ePUAP.
 • wniosek możesz też wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45-867 Opole z dopiskiem „Opolska Karta Rodziny i Seniora”.

Po złożeniu wniosku, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione (zgodnie z zapisami regulaminu –   Zobacz regulamin) czas oczekiwania na Kartę wynosi około miesiąca.

Od momentu wydania Karty stajesz się Posiadaczem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, która ważna jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące – w przypadku rodzin (po tym terminie istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności karty) i bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 60 lat.

Przedłużenie  ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Oświadczenia można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego:

 • w Opolu przy ul. Hallera 9, Punkt Obsługi Klienta

 • w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek, Punkt Kancelaryjny (szklane drzwi „pod filarami”)

 • oraz w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania, wykaz samorządów gminnych, które są Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, znajduje się TUTAJ.

Oświadczenie dotyczące przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać TUTAJ a następnie wydrukować, wypełnić i dostarczyć do jednego z miejsc wymienionych wyżej.

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas rodzina@opolskie.pl lub zadzwoń 77 44 82 201 lub 200.