Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z wymogami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2018, poz. 100), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w zakresie wydania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i seniora (dalej Karty)  oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, adres e-mail: umwo@opolskie.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dostępny jest pod adresem e-mail: iod@opolskie.pl.
3. Podstawą upoważniającą nas do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz Państwa deklaracji przystąpienia do inicjatywy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania, tj. realizacji postanowień Regulaminu wydania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania inicjatywy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz przez czas wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalny i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.).
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:
– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę)
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
– ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
– kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.
10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane przez Urząd marszałkowski Województwa Opolskiego są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.
13. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.