FAQ Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje Opolska Karta Rodziny i Seniora?

Opolska Karta Rodziny i Seniora przysługuje:

 • rodzinie (w tym osobom samotnie wychowującym) z co najmniej dwójką dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia lub jeśli kontynuują naukę do ukończenia 25 roku życia,
 • rodzinom zastępczym z co najmniej dwójką dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia lub jeśli kontynuują naukę do ukończenia 25 roku życia,
 • instytucjonalnym domom dziecka,
 • rodzinom z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osobom sprawującym stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, które łączą więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osobom, które ukończyły 60 rok życia.

Wszystkie te osoby muszą mieszkać na terenie województwa opolskiego.

Gdzie znajdę Wniosek o wydanie Opolskiej Karty rodziny i Seniora?

Wniosek można pobrać TUTAJ.

Gdzie można złożyć Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?

Wniosek wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę można złożyć:

osobiście:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przy ul Hallera 9 w Opolu lub przy ul. Piastowskiej 14-Ostrówek
 • w Twoim urzędzie gminy;

lub przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 • przez ePUAP, wtedy nie musisz odbierać Karty osobiście;
 • mailem na adres rodzina@opolskie.pl, ale wówczas musisz osobiście odebrać Kartę przy ul. Hallera 9 w Opolu

Czy otrzymanie Karty zależne jest od dochodu na członka rodziny?

Opolska Karta Rodziny i Seniora  wydawana jest bezpłatnie. Nie ma charakteru socjalnego. Również dochody na członka rodziny nie są brane pod uwagę przy jej wydawaniu. Inicjatywa ma na celu tworzenie przyjaznego klimatu dla rodziny oraz budowanie poczucia przynależności do regionalnej społeczności mieszkańców i przedsiębiorców.

Czy miejsce zameldowania ma znaczenie?

Nie. Wniosek o wydanie Karty składa się ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Takie podejście jest bardziej korzystne dla posiadaczy Karty, np. osoby zameldowane poza województwem opolskim, a faktycznie mieszkające w naszym regionie, mają pełne prawo o ubieganie się o Kartę i korzystanie ze zniżek oferowanych w ramach Karty.

Na jak długo przyznawana jest Opolska Karta Rodziny i Seniora?

Opolska Karta Rodziny i Seniora przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia ważności Karty na kolejne 24 miesiące pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których jest mowa w Regulaminie (§10 pkt.2). Aby przedłużyć ważność Karty należy wypełnić Oświadczenie dotyczące przedłużenia ważności OKRiS i przedłożyć je w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego lub w urzędach gmin/jednostkach wskazanych przez gminę. Seniorzy otrzymują Kartę bezterminowo.

Czy rodzice, których wszystkie dzieci lub jedno z nich ukończyło 18 rok życia (lub 25 rok życia w przypadku kontynuowania nauki), w dalszym ciągu mogą korzystać z karty czy tracą uprawnienia?

Rodzicom, którzy są już posiadaczami karty, przysługuje prawo do dalszego użytkowania i przedłużania ważności karty w przypadku zmiany sytuacji polegającej na tym, że w gospodarstwie domowym pozostaje tylko jedno dziecko lub wszystkie dzieci ukończyły 18 rok życia, a jeżeli kontynuują naukę – 25 rok życia. Wówczas rodzice zobowiązani są do złożenia wniosku z aktualnymi danymi osób uprawnionych do użytkowania Karty, na którym należy zaznaczyć miejsce „AKTUALIZACJA”. Na tej podstawie wydawana jest karta oznaczona symbolem „R”. Numer Karty pozostaje bez zmian.

Czym różni się Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) od Karty „Opolska Rodzina” wydawanej przez Urząd Miasta Opola?

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest mieszkańcom województwa opolskiego, którzy spełniają warunki Regulaminu OKRiS. Ze zniżek, które oferują Partnerzy OKRiS mogą korzystać całe rodziny. Natomiast uczestnikami programu Karta „Opolska Rodzina” są dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu. Karta „Opolska Rodzina” wydawana jest przez Urząd Miasta Opola.

Jak korzystać z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Honorujemy Opolską Kartę Rodziny i Seniora ”. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać kartę. Każdy posiadacz Karty może z niej korzystać indywidualnie i w dowolnym czasie.

Kim są Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i gdzie znajdę ich wykaz?

Partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są firmy, instytucje i organizacje, które dobrowolnie zaoferowały zniżki posiadaczom Karty podpisując deklarację przystąpienia do inicjatywy OKRiS.. Na chwilę obecną współpracujemy z ponad 200 partnerami reprezentującymi różne branże, w tym: edukacyjną, rehabilitacyjną i zdrowotną, motoryzacyjną, turystyczną czy usługi dla domu. Wykaz partnerów można znaleźć TUTAJ.

Czy Opolska Karta Rodziny i Seniora pozwala skorzystać ze zniżki w opolskim ZOO i na opolskich basenach?

Ze zniżki w opolskim ZOO oraz na opolskich basenach mogą skorzystać tylko posiadacze „Opolskiej Karty Rodziny” oraz posiadacze karty „Opolski Senior”, które wydawane są przez Urząd Miasta Opola.

 Czy chcąc skorzystać ze zniżki muszę mieć oprócz karty, także dowód osobisty?

Oczywiście, posiadacz Opolskiej Karty Rodziny i Seniora chcąc skorzystać ze zniżki powinien mieć kartę oraz dokument tożsamości ponieważ Partner OKRiS upoważniony jest do potwierdzenia danych osobowych.

Jeżeli cokolwiek jest niejasne, napisz do nas rodzina@opolskie.pl lub zadzwoń 77 44 82 201 lub 200. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!