WSPIERAMY NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW W WOJEWÓDZTWIE

Zarząd Województwa Opolskiego kolejny raz przyznał stypendia uczennicom i uczniom – tym razem na rok szkolny 2021/2022. Comiesięczne wsparcie finansowe otrzyma 275 osób.

Program „Wspieramy najlepszych IV” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Pomoc trafia do najzdolniejszych uczniów, którzy jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia przyznawane są uczennicom i uczniom VII i VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnionym w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dla kogo stypendium?

Spośród 657 osób, które złożyły wnioski o stypendia, 275 najzdolniejszych uzyska wsparcie w kwocie 300 zł miesięcznie. Stypendium wypłacone zostanie z wyrównaniem od września br. i kontynuowane będzie aż do czerwca 2022r. Warunkiem uzyskania wsparcia była średnia ocen z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,9, średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,7. Kryterium wyboru był też przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie wyższy niż 1 685 zł netto (w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne, dochód nie wyższy niż 1 910 zł netto).

Projekt stypendialny współfinansowany ze środków unijnych realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego od 2008 roku. Do tej pory wsparcie uzyskało 2815 uczennic i uczniów na łączną kwotę 8 661 960 zł.

Lista stypendystów 2021/2022 znajduje się tutaj.

opolskie.pl