OCHRONA MIEJSC PRACY W NASTĘPSTWIE COVID-19

Od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,  a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła, to działanie jest jednym z działań tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. – To działanie przygotowane przez rząd, ale to właśnie jednostki samorządu województwa, jakimi są wojewódzkie urzędy pracy, obsługują  wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Co należy zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wszystkie informacje można znaleźć się na stronie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen .

Tam znajduje się  informator dla przedsiębiorców – z informacjami, kto jest uprawniony do złożenia wniosku, jaki jest zakres pomocy i w jaki sposób starać się o pomoc, dostępne są też wszystkie wzory dokumentów.

Wniosek należy złożyć przez stronę internetową:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA.

Na stronie znajduje się formularz wniosku, regulamin i informacja, jak złożyć wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jak podkreśla Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, złożenie wniosku w wersji elektronicznej przyspieszy bieg procedury. – Można wysłać wniosek pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub złożyć osobiście w siedzibie WUP.  – Jednak z racji na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa zalecamy składanie wniosków bez osobistego kontaktu – mówi Maciej Kalski.

Informacje o dofinansowaniu można uzyskać także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu:

Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Tel. 77 45 45 424; 77 45 45 425; 77 45 30 038