STARTUJE MALUCH+ 2020

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje otwarty konkurs ofert na tworzenie i rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W 2020 roku przeznaczy na niego 400 mln zł.

Program „MALUCH+” wpiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania takich miejsc.

W tym roku o dotację z programu mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r.

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w formie papierowej (osobiście lub pocztą) lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowalnym).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch