Tytuł projektu: Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych jako forma inkluzyjnego wsparcia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA PRZEMIJANIE
Okres realizacji projektu
od: 01-06-2020
do: 31-05-2022
Opis projektu
Działania w projekcie skierowane są do osób starszych, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki i/lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Celem realizacji projektu jest :
• zwiększenie dostępu i jakości usług społecznych, poprzez działania związane z usługami pielęgnacyjno-opiekuńczymi i rehabilitacyjnym ze szczególnym położeniem nacisku na indywidualizację procesu opieki.,
• uruchomienie dyżuru pielęgniarskiego oraz zapewnienie ciepłego posiłku i usługi fryzjerskiej,
• konsultacje prawne.
Stworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki której beneficjenci będą mogli skorzystać z udogodnień w zakresie codziennego funkcjonowania.
Osoba do kontaktu
Rafał Kurzywilk
r.kurzywilk@teachmed.edu.pl
77 50 00 334
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0055/19-00
Całkowita wartość projektu
883 238,87 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
834 660,71 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl