Tytuł projektu: "Ujazd - gmina przyjazna seniorom" - rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne

Nazwa wnioskodawcy
GMINA UJAZD
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2017
do: 31-01-2020
Opis projektu
Projekt przewiduje rozwój i wsparcie usług społ. dla osób pow 60r.ż. niesamodzielnych, niepełnosprawnych oraz działania wspierające, uzupełniające ww. usługi.
Projekt realizuje 3 typy projektów:
1. Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi-poprzez utworzenie i funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu.
2. Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w społeczności lokalnej – poprzez rozwój usług opiek w miejscu zamieszkania.
3. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi – poprzez podniesienie kwalifikacji do wykonywania opieki.
Projekt zapewni:
- wysokiej jakości wsparcie świadczone w ramach dziennych usług opiekuńczych dla 20 osób 60+, niesamodzielnych w tym z niepełnosprawnych i dla 10 osób 60+, niesamodzielnych z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania;
-wsparcie dla 10 opiek fakt os starszych, niesamodzielnych;
- wzrost liczby miejsc świadczenia usług opieki w środowisku lokalnym;
- niezastępowalność środków i zachowanie co najmniej dotychczasowego poziomu finans., - zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usł. opiek.
Osoba do kontaktu
Danuta Ogaza
opsujazd@op.pl
77 404 87 50
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0018/17-00
Całkowita wartość projektu
2 163 037,10 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
2 043 037,10 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Ujazd

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl