RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE SENIOR+ NA 2022 ROK

Samorządy, które wezmą udział w konkursie, mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie działania już istniejących ośrodków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie jst (tj. gminy, powiaty i województwa), których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Dofinansowane będą tylko projekty jednoroczne, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2022 roku. Zatem nieprzekraczalnym terminem zakończenia zadania jest 31 grudnia 2022 roku.

Na utworzenie lub wyposażenie ośrodka

Jednorazowe wsparcie finansowe może być przeznaczone na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części) lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Dofinansowanie może wynosić do 80 proc. wartości, a wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 proc.
Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +.
Natomiast maksymalne dofinansowanie Klubu Senior + w tym module wynosi 200 tys. zł.

Na dofinansowanie istniejących ośrodków wsparcia

Wysokość dofinansowania w tym przypadku przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +. W tym module dotacja nie może przekroczyć 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Zasady i terminy składania ofert

Oferty należy składać od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2022 r.

Składanie ofert odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 18 marca 2022 roku.

Na realizację Programu Wieloletniego Senior+ w edycji na 2022 roku przeznaczono 60 mln zł.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022 oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdziecie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczneja także na stronie senior.gov.pl