STYPENDIA DLA STUDENTÓW – PRZYSZŁYCH LEKARZY W NASZYM REGIONIE

Zarząd Województwa Opolskiego zdecydował o przyznaniu stypendiów studentom kierunków lekarskich. Nabór wniosków już ruszył i potrwa do 15 grudnia br.

O stypendium mogą się starać studenci od IV roku studiów, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów. Stypendia będą przyznawane na rok akademicki 2020/2021.

Na początek zarząd województwa wsparciem finansowym obejmie 30 studentów. – Jesteśmy otwarci na zwiększenie tej liczby. Według naszych analiz, najlepiej, jakby co roku zatrudniono w województwie 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem, jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy w naszych szpitalach – zapowiada marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Jak zaznacza wicemarszałek Roman Kolek, jednym z zasadniczych elementów systemu ochrony zdrowia są zasoby kadrowe. – Zmagamy się, podobnie jak wszystkie kraje europejskie, z niedostateczną liczbą lekarzy. Spowodowane to jest wieloma czynnikami, m.in. poziomem wynagrodzenia i związaną z tym migracją zarobkową oraz starzeniem się społeczeństwa, które nie omija lekarzy, stwarzając problemy z zastępowalnością pokoleniową w tej grupie zawodowej – zauważa.

Miesięczne stypendium to 2 000 złotych brutto wypłacane przez 9 miesięcy. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać?

  • stypendium przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium.
  • aby je uzyskać, studenci muszą zobowiązać się do odbycia stażu i podjęcia pracy w placówce medycznej w województwie opolskim, podlegającej samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium.
  • warunkiem otrzymania stypendium jest także wybór specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w jednej z tych placówek. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.
  • przy wyborze stypendystów będzie brana pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy rozpoczynając studia mieszkali w województwie opolskim.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać do dnia 15 grudnia 2020r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2020/11/nabor-wnioskow-o-przyznanie-przez-wojewodztwo-opolskie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/

opolskie.pl