SPOŁECZNIK ROKU 2019 POSZUKIWANY

Tylko do jutra, 30 września 2020 r., można zgłaszać kandydatów w konkursie na „Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2019”. To sposób na uhonorowanie i wyróżnienie osób działających na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.

„Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego. To osoba działająca nieodpłatnie na rzecz innych oraz swojego otoczenia. Angażuje się w zmiany, na których zyskuje środowisko lokalne i przeciwdziała problemom społecznym. To ktoś, kto inicjuje akcje i przedsięwzięcia  w swoim środowisku, zachęcając do działania innych.

Kandydatów do tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2019” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę, wg następujących kryteriów:

– czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego),

– praca społeczna bez wynagrodzenia,

– zaangażowanie oraz skuteczność działania,

– współpraca i angażowanie innych ludzi,

– wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl, portalu internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl oraz w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub przesłać:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub przesłać listownie na adres:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie : Konkurs „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2019”

w terminie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!

Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.

Ogłoszenie konkursu Społecznik Roku 2019

Regulamin Konkursu Społecznik Roku

Formularz zgłoszeniowy

opolskie.pl