SĄ PIENIĘDZE NA KOLEJNE DOBRE POMYSŁY W SOŁECTWACH

Można już składać wnioski w kolejnej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – tym razem na 2022 rok. Gminy mają na to czas do 31 stycznia 2022 roku.

Pieniądze z MIS przeznaczone są na projekty realizujące pomysły mieszkańców wsi. W sumie w ciągu trzech lat do wszystkich sołectw w regionie trafi z urzędu marszałkowskiego ponad 5 milionów złotych. Mogą one liczyć na dotację w wysokości 5 tysięcy złotych. Do tej pory z takiej pomocy skorzystało już 681 sołectw. Pozostałe 339 ma szanse w aktualnej edycji projektu.

MIS w skrócie

MIS to dofinansowanie zadań własnych gminy dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Chodzi o projekty, które pomogą w realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności. O pomoc mogą się starać wszystkie sołectwa poprzez swoje urzędy gmin. Każde z nich z dotacji może skorzystać tylko raz.

Pieniądze można wykorzystać na przedsięwzięcia służące wsparciu, promocji oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. Zakres zadań możliwych do zgłoszenia jest otwarty, ale muszą one wpisywać się w główny cel projektu.

Jak działa MIS?

  • Mieszkańcy sołectwa, na zebraniu wiejskim, podejmują uchwałę w sprawie wyboru jednego zadania, jakie chcieliby zrealizować w danym roku. Przygotowują także fiszkę tego zadania zgodnie z wzorem dołączonym do regulaminu.
  • Sołtys przekazuje fiszkę wraz z uchwałą do urzędu gminy i zwraca się o wystąpienie przez gminę z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego.
  • Gmina, we współpracy z sołtysami, wybiera spośród złożonych przez sołectwa zadań, te które będą objęte wnioskiem w danym roku. W jednym roku liczba zadań złożonych we wniosku przez gminę może obejmować nie więcej niż 1/3 liczby sołectw z terenu gminy.
  • Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania.
  • Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie przez gminę tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowane zadanie.
  • Nie można zgłaszać zadań, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.) za wyjątkiem Funduszu Sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć lub stanowić wkład własny gminy (jeśli gmina stosuje takie rozwiązania).
  • Zadania powinny być zrealizowane do 31 października roku, w którym udzielono pomocy finansowej w ramach MIS.

Wszystkie dokumenty, dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej można znaleźć tutaj.