BEZZWROTNE GRANTY NA RATOWANIE OPOLSKICH FIRM

Jeśli twoja firma z powodu pandemii zanotowała co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, możesz starać się o wsparcie. Zarząd województwa zapowiedział bezzwrotną pomoc dla firm, które mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

Przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego mogą dostać od 23,5 tys. zł do ponad 164 tys. zł. W sumie zarząd województwa przeznaczył dla nich ponad 24,5 mln zł.

O wsparcie mogą starać się samozatrudnieni, mikro i małe firmy z Opolszczyzny. Nabór wniosków rozpocznie się 25 czerwca br. punktualnie o godz. 9:00 . Będzie się odbywał tylko elektronicznie, przez ePUAP.

– O tym, kto takie dofinansowanie dostanie, będzie decydować kolejność zgłoszeń i to, kto uważnie przygotuje wniosek – wyjaśnia marszałek Andrzej Buła. – Granty będą przyznawane tylko tym firmom, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 oraz na jej skutek utraciły płynność finansową.
Wsparcia udzielać będzie podległe samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Warunkiem niezbędnym, by dostać bezzwrotny grant na utrzymanie płynności firmy będzie to, by wysłać wniosek o dofinansowanie przez ePUAP – koniecznie ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Jakimi?

PONIŻEJ LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O GRANT NA KAPITAŁ OBROTOWY:

1. Sprawozdania finansowe za 2018 i 2019 rok lub PIT 2018 i 2019 r.
2. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – dokument ZUS RCA/DRA – za 2018 i 2019 rok
3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wpisane w załącznik nr 1 do wniosku).
4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury – potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 proc.
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

WAŻNE! POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ ZOSTAĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W MOMENCIE JEGO SKŁADANIA! Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony.

7. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania (mogą zostać dostarczone do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy).

 

Na co przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć grant?

– Na wszystko, co pozwoli utrzymać płynność przedsiębiorstwa – wyjaśnia członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. I wylicza: – Na przykład na koszty firmy związane z zatrudnieniem pracowników, czyli na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe. Na czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, czyli zużycie materiałów i energii. Na zakup towarów czy materiałów niezbędnych do produkcji oraz na zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności, takich jak choćby usługi księgowe.

Firmy będą też mogły kupić za pieniądze z grantu paliwo, sfinansować koszty reklamy służącej dywersyfikacji działalności albo spłacić zaległe zobowiązania (np. raty leasingowe czy kredyty) oraz zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty).

– Mamy nadzieję, że obok dofinansowanej z unijnych pieniędzy bezpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać za pośrednictwem OCRG, a także obok unijnych pożyczek płynnościowych do 500 tysięcy złotych, przyznawanych za pośrednictwem Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Śląska, będzie to kolejne konkretne i pomocne wsparcie samorządu województwa dla firm w bardzo trudnym czasie pandemii – podsumowuje marszałek Andrzej Buła.

Bezzwrotne granty można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm, dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP. – Ale tylko pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków. Na przykład jeżeli wynagrodzenie pracownika w maju zostanie dofinansowane ze środków krajowych bądź europejskich, to wsparcie pochodzące z grantu nie może być przeznaczone na wynagrodzenie tego samego pracownika w tym samym miesiącu – zaznacza Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Więcej informacji o grantach na kapitał obrotowy znajduje się na stronie www.ocrg.opolskie.pl, zakładka Wsparcie dla firm w czasach Covid-19 i dalej Granty na kapitał obrotowy.