Dla rozpoczynających działalność gospodarczą!

5 marca 2018 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) Oddział w Opolu, z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 3 pok. nr 4 w Opolu, w ramach projektu Banku Gospodarstwa Krajowego, rozpoczęła  nabór na składanie wniosków na niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi ok. 10,4 mln zł. W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 147 pożyczek.

Osoby, które mogą ubiegać się o pożyczki, to osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego.

Warunki:
–  Maksymalna kwota pożyczki wynosi 90.333,80 zł*
–  Okres spłaty do 84 miesięcy
–  Okres karencji do 12 miesięcy
–  Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo)
–  Oprocentowanie 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
–  Brak innych opłat i prowizji
– Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
–  Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

* maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek pożyczkowy, regulamin oraz szczegółowe informacje na temat produktu są już dostępne na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości https://www.pfp.com.pl/n8xbz_mikropozyczka_na_rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej.htm