Tytuł projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze środkowym województwa opolskiego.

Nazwa wnioskodawcy
NZOZ ZDROWA RODZINA S.C. R.MEHL E.JANIUK G.ZIMNAL
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 30-04-2019
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest:
- poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu[wczesne wykrywanie wad rozwojowych, mobilna opieka okołoporodowa, poradnictwo specjalistyczne dla rodziców];
- ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego [pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka, wsparcie koordynowane, niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2];
- profilaktyka zakażeń pneumokokowych;
Działaniem towarzyszącym są działania informacyjno – edukacyjne.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte kobiety w ciąży i w okresie połogu, noworodki i dzieci do 2 roku życia oraz personel służb świadczących usługi zdrowotne.
Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie: 4000.
Osoba do kontaktu
Grażyna Zimnal
zdrowarodzina@op.pl
77 441 80 00 Ewa Janiuk

Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • mobilna opieka okołoporodowa
  • szczepienia przeciw pneumokokom
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0035/16-00
Całkowita wartość projektu
5 084 598,20 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
4 804 945,29 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole
  • powiat nyski
  • powiat opolski
  • powiat prudnicki

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl