Tytuł projektu: Wsparcie na starcie

Nazwa wnioskodawcy
POWIAT KLUCZBORSKI
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2018
do: 31-12-2020
Opis projektu
Wsparciem w ramach projektu "Wsparcie na starcie" zostanie objętych 50 osób (25K : 25M) bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza:
- kobiety,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
- osoby pracujące od 30 roku życia, w tym zatrudnione na umowach cywilnoprawnych z czego bezzwrotne wsparcie finansowe otrzymają 44 osoby (22K;22M).
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo,
- bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotna pomoc finansowa wypłacana miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 1000 zł przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy.
Osoba do kontaktu
Przemysław Słabosz
inkubatorkluczbork@gmail.com
77 41 85 218
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
Zagadnienia kluczowe
  • bezzwotne wsparcie finansowe
  • szkolenia
Działanie
7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Nr wniosku
RPOP.07.03.00-16-0007/18-00
Całkowita wartość projektu
2 025 554,40 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 999 076,68 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl