KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ DLA OPOLSKICH UCZNIÓW

EUROQUIZZ to kolejny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich  organizowany przez Radę Regionalną Burgundii–Franche-Comté. Kierowany jest także do uczniów z regionów partnerskich: kraju środkowoczeskiego oraz Nadrenii – Palatynatu.

Konkurs, jak co roku, składa się z pytań ogólnych dotyczących UE, regionów partnerskich oraz województwa opolskiego. Adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

W konkursie biorą udział grupy złożone maksymalnie z 8 uczniów – liczba grup z danej klasy i szkoły jest nieograniczona, ale jeden uczeń może być członkiem tylko jednej grupy. EUROQUIZZ składa się z 20 pytań zamkniętych, a jego tegoroczny temat przewodni to „Regionalne produkty i żywność”.

Zwycięzcy dostaną bon o wartości do 2400 zł (po 300 zł dla każdego członka grupy, jeśli grupa składa się z mniejszej liczby osób – kwota ta jest odpowiednio niższa). Druga nagroda to bon o wartości do 1600 zł (po 200 zł dla każdego członka grupy), a trzecia – bon o wartości do 800 zł (po 100 zł dla każdego członka grupy).

Kartę odpowiedzi wraz z kartą zgłoszenia i zgodami na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu należy przesłać w terminie do 5 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul.Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem «EUROQUIZZ»

lub na adres e-mail (skany wyżej wymienionych dokumentów): p.rosa@opolskie.pl, z tytułem „EUROQUIZZ”.

Obowiązują następujące zasady wyboru laureatów:

  • w konkursie przewiduje się przyznanie nagród dla trzech najlepszych grup
  • wygrywa grupa, która uzyska największą liczbę prawidłowych odpowiedzi
  • w przypadku większej liczby prac z tą samą, największą liczbą poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce z udziałem rywalizujących drużyn – bez możliwości odwołania się
  • dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu przez każdego z członków drużyn testu dotyczącego tematyki tegorocznej edycji oraz wiedzy o funkcjonowaniu UE – ewentualna dogrywka odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu
  • dopuszcza się inną formę dogrywki, zależną od sytuacji epidemicznej
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygnięcia Konkursu na zasadach przez nich ustalonych, bez prawa odwołania.

Pytania konkursowe oraz dokumenty do pobrania:
1 . EUROQUIZZ 2021 pytania
2. karta zgłoszenia i zasady uczestnictwa EUROQUIZZ 2021
3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych