WSPIERAMY MŁODYCH W ZAKŁADANIU I PROWADZENIU WŁASNEJ FIRMY

Rozpoczął się nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”. Zgłoszenia do 9 kwietnia przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. 

Cel projektu to wsparcie osób młodych, tj. w wieku 18-29 lat, w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarcze. Skorzystać mogą z niego:

• mieszkańcy województwa opolskiego w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
• osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek wybuchu pandemii COVID-19,
• osoby odchodzące z rolnictwa,
• osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Wsparcie szkoleniowe

• dla 160 uczestników projektu,
• realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• wsparcie w pisaniu biznesplanu,
• realizowane w formie zdalnej.

Planowany termin realizacji: maj 2021.

Wsparcie finansowe – dotacja

• dla 103 uczestników projektu,
• w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN,
• Wypłacane w kwocie brutto.

Planowany termin realizacji: od czerwca 2021.

Finansowe wsparcie pomostowe

• Dla 103 uczestników projektu,
• Przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• Maksymalna wysokość: 2100,00 zł/miesiąc,
• Wypłacane w kwotach netto.

Zabezpieczenie

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być:

• weksel in blanco poręczony przez dwóch poręczycieli,
• gwarancja bankowa,
• hipoteka (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości).

Rekrutacja do projektu

Termin: 19 marca – 9 kwietnia 2021 r.

• Limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych: 166
• 80% uczestników projektu stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek pandemii.
• Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminy dostępne na stronie internetowej projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Zapraszamy!

Ulotka na temat projektu: