Tytuł projektu: Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych, atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli

Nazwa wnioskodawcy
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH
Okres realizacji projektu
od: 01-10-2018
do: 30-09-2019
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zostanie to osiągnięte dzięki zapewnieniu uczniom dodatkowych, atrakcyjnych form uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych (TIK, doświadczenia, eksperymenty, praca w małych grupach) w połączeniu z równoczesnym podnoszeniem kwalifikacji przez kadrę nauczycielską poprzez specjalistyczne szkolenia.
W ramach projektu powstanie międzyszkolna pracownia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie dla obu szkół. Wsparciem zostaną objęte dwie szkoły, tj. PSP w Żędowicach i PSP w Kielczy. Są to szkoły, w których znajdują się klasy III gimnazjum.
Osoba do kontaktu
Małgorzata Jeruszka
mal400@wp.pl
77 46 16 796
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia dla nauczycieli
  • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0011/18-00
Całkowita wartość projektu
305 148,76 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
289 891,28 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Zawadzkie

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl