Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: "Aktywnie i Razem"

Nazwa wnioskodawcy
Gmina Paczków
Okres realizacji projektu
od: 01-04-2016
do: 31-01-2018
Opis projektu
Projekt polega na przygotowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym poprzez realizację programu reintegracji społeczno-zawodowej, w tym w ramach Klubu Integracji Społecznej m.in. poprzez:
- utworzenie w Paczkowie Klubu Integracji Społecznej;
- szkolenia zawodowe, treningi kompetencji;
- zasiłki celowe i okresowe;
- prace socjalne.
Wsparciem w projekcie zostanie objętych 40 osób.
Osoba do kontaktu
Ewa Pawlinów
ewa.pawlinow@paczkow.pl
77 431 62 09
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • praca socjalna
  • szkolenia
Działanie
8.2 Włączenie społeczne
Nr wniosku
RPOP.08.02.00-16-0019/15-00
Całkowita wartość projektu
674 025,80 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
572 919,80 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Paczków

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl