Tytuł projektu: "Na start-Zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych"

Nazwa wnioskodawcy
GMINA BABORÓW
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2018
do: 31-03-2020
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa efektu i jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Baborowie, poprzez realizację zadań tj:
- kształtowanie i rozwój u uczniów komp. kluczowych, realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz doposaż. istniejącej infrastruktury.
W ramach projektu będą prowadzone na terenie przedszkola dodatkowe zajęcia gr. rozwijające komp. kluczowe (600h) oraz indywidualne zajęcia specjalistyczne (700h), mające na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwoju. Ponadto, 8 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu podniesie swoje kompetencje w ramach kursów i szkoleń. Wsparciem zostanie objętych łącznie 80 uczniów oraz 8 nauczycieli.
Osoba do kontaktu
Alicja Szuba
alicjaszuba@vp.pl
77 403 69 20
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • edukacja przedszkolna
  • szkolenia dla nauczycieli
Działanie
9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Nr wniosku
RPOP.09.01.03-16-0011/17-00
Całkowita wartość projektu
145 877,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
123 377,50 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Baborów

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl