Tytuł projektu: "Mama, Tata i Ja"

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA "RODZINNA STACJA"
Okres realizacji projektu
od: 01-03-2020
do: 31-03-2021
Opis projektu
Projekt zakłada komplementarne usługi usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności poprzez:
• poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
• pomoc prawną,
• wsparcie terapeutyczne i mediację,
• usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.

Wsparciem obejmiemy 14 rodzin zamieszkujących gminę Niemodlin.
Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb oraz możliwości wzorowania się na pożądanych modelach rodziny wspierającej rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo- wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskanie poczucia kontroli, a także wzrost ich motywacji do zmiany swojej sytuacji.
W ramach projektu dzieci zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.
Osoba do kontaktu
Marek Młynek
marek.mlynek@op.pl
536392356
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0019/19-00
Całkowita wartość projektu
443 500,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
418 300,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Niemodlin

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl