Tytuł projektu: Rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych w powiecie oleskim

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0003/18-00
Nazwa wnioskodawcy
HABILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Całkowita wartość projektu
440 600,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
416 367,00 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-07-2018
do: 30-06-2019
Lokalizacja projektu
powiat oleski, gmina Kolonowskie,
Osoba do kontaktu
Joanna Kasprzak-Dżyberti
joanna.dzyberti@gmail.com
510191949
Opis projektu
Projekt realizuje następujące typy projektu.:
1) Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:
a) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej,
b)poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.
Dodatkowo w projekcie świadczone będą nieodpłatne usługi zdrowotne, wykraczające poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez wykwalifikowany personel bezpośrednio w domach osób niesamodzielnych.
W projekcie wsparciem zostanie objętych 8 pacjentów (5K;3M),8 opiekunów faktycznych (6K;2M),8 osób personelu świadczącego usługi społeczne oraz 2 osoby personelu świadczącego usługi zdrowotne.
W ramach niniejszego projektu zostanie zapewnione świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne i wsparcie psychologiczne opiekunów faktycznych na terenie powiatu oleskiego,woj.opolskiego.
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl