Tytuł projektu: "Bliżej siebie 2"

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0030/17-00
Nazwa wnioskodawcy
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU
Całkowita wartość projektu
2 086 201,29 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 971 460,21 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 30-05-2018
do: 31-12-2020
Lokalizacja projektu
powiat kluczborski, gmina Byczyna, gmina Kluczbork, gmina Lasowice Wielkie, gmina Wołczyn,
Osoba do kontaktu
Iwona Rudnicka-Hrynyszyn
kluczbork@pcpr-kluczbork.pl
77 418 00 30
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest;
1) wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
2) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze,
3) doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępcza w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego.
W ramach projektu realizowane są zadania takie jak:
1. Specjalistyczne formy wsparcia.
2. Zajęcia dla dzieci uspołeczniające i rozwijające zainteresowania.
3. Doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
4. Wzmocnienie kompetencji społecznych usamodzielniających się wychowanków.
5. Podniesienie kompetencji kadry.
6. Kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.
7. Działania wspierające rodziny zastępcze.
8. Poznawanie polskiego dziedzictwa kulturowego jako element edukacji.
9. Propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej.
10. Praca socjalna
11. Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych z tytułu utrzymania dzieci.
Grupy docelowe
  • Nauczyciele
  • Pracujący
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl