Tytuł projektu: Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim.

Nazwa wnioskodawcy
SP ZOZ BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
Okres realizacji projektu
od: 02-05-2017
do: 31-05-2017
Opis projektu

W ramach projektu realizowane będą działania z zakresu opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz działania mające wpływ na poprawę stanu zdrowia tej grupy osób.
Zapewniona zostanie im m. in.:
- domowa opieka medyczna,
- rehabilitacja fizjoterapeutyczna, logopedyczna, psychologiczna oraz zajęciowa.
Ponadto projekt zakłada:
- przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacji osób niesamodzielnych,
- stworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- przeszkolenie pielęgniarek i opiekunek medycznych biorących udział w projekcie z opieki nad osobą niepełnosprawną,
- zakup ambulansu sanitarnego do przewozu uczestników projektu na rehabilitację.
Osoba do kontaktu
Adriana Nurzyńska
zozbrzeg@pro.onet.pl
77 444 65 36
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0054/16-00
Całkowita wartość projektu
898 650,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
849 224,25 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • powiat brzeski

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl