Tytuł projektu: Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

Nazwa wnioskodawcy
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2016
do: 31-01-2020
Opis projektu
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną usług osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne poprzez działania m.in.:
- teleopieka,
- usługi asystenckie i opiekuńcze,
- zastosowanie aktywizacji ruchowej oraz relaksacyjno-pobudzającej,
- dzienne usługi opiekuńcze w Gminie Nysa,
- uruchomienie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- podnoszenie kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej,
- organizacja Regionalnego Dnia Seniora,
- kurs opiekuna osoby starszej,
- szkolenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Osoba do kontaktu
Agnieszka Gabruk
a.gabruk@rops-opole.pl
77 441 52 50
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0015/16-00
Całkowita wartość projektu
4 907 951,09 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
4 536 909,99 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl