Tytuł projektu: Akademia Kinder Centrum - wsparcie dla rodziców i dzieci.

Nazwa wnioskodawcy
AGENCJA MAWEX MARIA ŚMIGIELSKA SP.J.
Okres realizacji projektu
od: 01-07-2018
do: 30-05-2021
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w woj. opolskim w tym utworzenie 20 nowych miejsc w żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu i pokrycie kosztów opieki 20 dzieciom w żłobku - 24 m-cy. Celem pośrednim jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia i wsparcie mobilności pracowników poprzez ułatwienie rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka jak również wyrównanie szans dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn.
Projekt kierowany jest do 20 osób (18K/2M) z gm. Opole gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest nadal niższa (Duże Opole) niż zapotrzebowanie. Zgodnie z diagnozą (6.2017) brakuje ok 300 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 szczególnie w rejonie Zadorze/Półwieś . Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w sposób ciągły z podziałem na 2 edycje I E 09-11.2018, II E 1-2.2019 wraz z rekrutacją uzupełniającą.
Osoba do kontaktu
Zofia Śmigielska
narok@wp.pl
606224563
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • opieka nad dziećmi do lat 3
  • żłobek
Działanie
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Nr wniosku
RPOP.07.06.00-16-0002/16-00
Całkowita wartość projektu
1 270 080,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 142 200,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl