Tytuł projektu: Wsparcie pracy na własny rachunek, przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw w ramach instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Nazwa wnioskodawcy
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Okres realizacji projektu
od: 09-12-2016
do: 31-12-2023
Opis projektu
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze województwa opolskiego poprzez objęcie 147 osób (71K, 76M)powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), kompleksowym wsparciem, w wyniku którego utworzone zostaną co najmniej 154 miejsca pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby po 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach, -osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, migranci powrotni i imigranci.

Osoba do kontaktu
Zbigniew Popielicki
zbigniew.popielicki@bgk.pl
48225229410 Emilia Galas
emilia.galas@bgk.pl
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
Zagadnienia kluczowe
  • zakładanie działalności gospodarczej
Działanie
7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Nr wniosku
RPOP.07.03.00-16-0066/16-00
Całkowita wartość projektu
12 091 021,18 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
10 277 368,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl