Tytuł projektu: Wsparcie przedszkoli w Gminie Głuchołazy"

Nazwa wnioskodawcy
GMINA GŁUCHOŁAZY
Okres realizacji projektu
od: 31-05-2018
do: 30-07-2019
Opis projektu
Projekt obejmie cztery ośrodki wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy i zakłada realizację trzech zadań:
1. Organizacja zajęć przyrodniczych „Mali odkrywcy” -rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
2. Zajęcia dla dzieci ze stwierdzonymi dysfunkcjami - rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach zadania przeprowadzone zostaną zajęcia: logopedyczne we wszystkich placówkach, z terapii pedagogicznej w PP nr 1 i nr 2 w Głuchołazach oraz w przedszkolu w Nowym Świętowie, z arteterapii w placówce Nowy Świętów i zajęcia neurologopedyczne w PP nr 1 w Głuchołazach.
3. Doposażenie bazy dydaktycznej we wszystkich placówkach - dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Osoba do kontaktu
Jerzy Cembruch
fundusze@glucholazy.pl
77 40 92 100
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • edukacja przedszkolna
Działanie
9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Nr wniosku
RPOP.09.01.03-16-0004/17-00
Całkowita wartość projektu
305 000,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
259 250,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Głuchołazy

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl