Tytuł projektu: Zapewnienie kompleksowych usług zdrowotnych na terenie województwa opolskiego

Nazwa wnioskodawcy
NEUROREHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2021
do: 31-12-2022
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest rozwój opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych, działania wpływające na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami (m.in. rehabilitacja ruchową, psychiatryczna i logopedyczna) oraz zwiększenie dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu. Niniejszy projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren woj. opolskiego w szczególności m. Opola oraz Krapkowic. Wsparciem zostanie objętych 12 pacjentów (8K:4M), w tym 4 osoby samotne i 2 osoby z niepełnosprawnościami. W ramach niniejszego projektu zostanie zapewnione świadczenie usług zdrowotnych nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.
Osoba do kontaktu
Anna Kobryń
anna.kobryn@dobry-projekt.pl
774021480
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • osoby niesamodzielne
  • usługi rehabilitacyjne
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0016/21-00
Całkowita wartość projektu
476 678,12 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
450 460,82 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl