Tytuł projektu: Razem możemy więcej!

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA GREEN EUROPE
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2018
do: 31-12-2019
Opis projektu
Projekt jest skierowany do 100 rodzin (dzieci 250 i 140 opiekunów, w tym osoby z umiarkowanym i znacznym st.niepełnospr.) przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym będących w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi .
Celem projektu jest zwiększenie dostępu wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w szczególności w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez usługi społeczne i aktywną integrację.
Uczestnicy projektu zostaną objęci zindywidualizowaną ścieżką na podstawie indywidualnych planów pomocy rodzinie, obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do zdiagnozowanych na etapie rekrutacji deficytów zestaw instrumentów aktywnej integracji (m.in. wyjazdy socjoterapeutyczne, doradztwo specjalistyczne, itp).
Rodziny ( i otoczenie uczestników) objęte zostaną wsparciem podnoszącym kompetencje do pracy z dziećmi w zakresie deficytów zdiagnozowanych u dzieci i młodzieży.
Osoba do kontaktu
Małgorzata Czermińska
malgorzata.czerminska@sawg.pl
602778315
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • poradnictwo dla rodzin
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0031/17-00
Całkowita wartość projektu
1 314 333,36 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 242 044,98 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl