Tytuł projektu: Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

Nazwa wnioskodawcy
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2016
do: 31-01-2020
Opis projektu
Projekt przewiduje przede wszystkim działania w obszarze rozwoju i wsparcia usług społ. dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych oraz elementy działań wspierających, uzupełniających ww. działania.
W ramach realizacji projektu zostanie zapewnione:
- wys. jakości wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich wyłącznie dla osób niesamodzielnych z niepełnospr./rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami
- świadczenie usł. opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym wsparcie deinstytucjonalizacji,
- wzrost liczby miejsc świadczenia usł.opiekuńczych i asystenckich i zwiększenie liczby asystentów.
Osoba do kontaktu
Adakm Różycki
a.rozycki@rops-opole.pl
77 441 52 50
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0025/18-00
Całkowita wartość projektu
4 907 951,09 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
4 536 909,99 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl