Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim

Nazwa wnioskodawcy
KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ
Okres realizacji projektu
od: 01-10-2016
do: 30-04-2018
Opis projektu
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez:
- szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gosp.,
- przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności,
- wsparcie pomostowe (finansowe, szkolenia i doradztwo).

Projekt obejmuje wsparcie dla :
- 17 osób o niskich kwalifikacjach,
- 6 osób po 50 r.ż.,
- 4 osób niepełnosprawnych,
- 3 osób posiadających min. jedno dziecko do 6 r.ż. ,
-1 osoby posiadającej min. jedno dziecko niepełnosprawne do 18r.ż.

Osoba do kontaktu
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia
  • zakładanie działalności gospodarczej
Działanie
7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Nr wniosku
RPOP.07.03.00-16-0004/16-00
Całkowita wartość projektu
2 041 721,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
2 015 235,42 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl