Tytuł projektu: Zostanę w Opolskiem, zdobędę pracę!

Nazwa wnioskodawcy
VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu
od: 01-02-2018
do: 29-09-2019
Opis projektu
Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo) w wieku pow. 29 lat zamieszkujących woj. Opolskie
Wsparcie przewidziane jest wyłącznie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Zakłada się że min. 20% uczestników projektu (UP) będą osobami z gmin o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej.
Głównym przewidywanym rezultatem jest osiągnięcie efekt. zatrudnieniowej oraz nabycie kwalifikacji ułatwiających znalezienie pracy przez 80 UP. Instrumentami do tego służącymi będą:
a) pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
b) szkolenia zamknięte (zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu) z umiejętności kluczowych dla lokalnej gospodarki + stypendia dla uczestników,
c) staże (3 mies.) + stypendia stażowe,
d) wsparcie trenera pracy w zakresie zatrudnienia wspomaganego (dla niepełnospr. UP) / Udzielnie wsparcia poprzedzone będzie pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego UP .
Osoba do kontaktu
Aneta Tomaszewska
aneta.jadzyn@op.pl
509690839
Grupy docelowe
Zagadnienia kluczowe
  • aktywizacja zawodowa
  • staże
  • szkolenia
Działanie
7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Nr wniosku
RPOP.07.02.00-16-0005/16-00
Całkowita wartość projektu
1 200 407,04 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 140 386,68 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl