Tytuł projektu: Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów

Nazwa wnioskodawcy
GMINA MURÓW
Okres realizacji projektu
od: 01-10-2018
do: 30-06-2020
Opis projektu

Celem projektu jest :
- podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 253 uczniów(133K i 120M) w Szkołach Podstawowych z Gminy Murów,
- utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo-matemat.i organizację zajęć pozalekcyjnych/poza szkołą,
- udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
- wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji.
Osoba do kontaktu
Anna Kobryń
anna.kobryn@dobry-projekt.pl
77 42 14 034
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli
Działanie
9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Nr wniosku
RPOP.09.01.02-16-0002/18-00
Całkowita wartość projektu
594 481,25 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
564 731,25 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Murów

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl