Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: "(Od)Ważni na rynku pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj. opolskiego"

Nazwa wnioskodawcy
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Okres realizacji projektu
od: 01-02-2016
do: 31-01-2018
Opis projektu
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rynku pracy w zakresie m.in:
- warsztatów rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych;
- grupowego doradztwa zawodowego;
- indywidualnego doradztwa zawodowego;
- szkoleń/kursów zawodowych, przekwalifikujących;
- indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
- zatrudnienia trenera pracy;
- przeprowadzenia kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami.
Łącznie wsparciem zostanie objętych 52 osoby.
Osoba do kontaktu
Iwona Dolna
idolna@opole.frdl.pl
77 453 68 25
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • doradztwo
  • poradnictwo psychologiczne
  • szkolenia
Działanie
8.2 Włączenie społeczne
Nr wniosku
RPOP.08.02.00-16-0011/15-00
Całkowita wartość projektu
753 145,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
715 480,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl