Tytuł projektu: WACHLARZ MOŻLIWOŚCI - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. opolskiego

Nazwa wnioskodawcy
RAZEM
Okres realizacji projektu
od: 01-09-2017
do: 31-10-2018
Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wsparcie 40(24K, 16M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. opolskiego w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.
Realizacja projektu odpowiada na najpilniejsze potrzeby osób objętych wsparciem:
1. Opracowanie ścieżki reintegracji i Indywidualny Plan Działania- pozwoli dobrać indywidualną i efektywną ścieżkę wsparcia
2. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - zwiększa możliwości znalezienia pracy
3. Szkolenie: UP zdobywa kompetencje lub kwalifikacje, których niedobór jest barierą w znalezieniu pracy
4. Coaching: wsparcie mentalne wpływa na postawę UP w stosunku do życia zawodowego i społecznego, wzmacnia motywację i niweluje obawy przed zmianami
5. Staże: doświadczenie zdobyte w zakładzie pracy zwiększa możliwość poszukiwania zatrudnienia i może skutkować pozostaniem UP w miejscu stażu w charakterze pracownika.
Osoba do kontaktu
Iwona Święcicka
iwona@fundacjarazem.org.pl
694711467
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • doradztwo
  • staże
  • szkolenia
Działanie
8.2 Włączenie społeczne
Nr wniosku
RPOP.08.02.00-16-0022/17-00
Całkowita wartość projektu
917 908,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
871 803,40 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl