Tytuł projektu: „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
Okres realizacji projektu
od: 01-04-2016
do: 31-03-2018
Opis projektu
Kompleksowe wsparcie dostosowania do potrzeb społeczności osób niesłyszących. W projekcie przewiduje się wsparcie 45 osób m.in w zakresie:
- doradztwa zawodowego, psychospołecznego, społecznego prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej;
- szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych;
- warsztatów kompetencji interpersonalnych;
- staże zawodowe;
- szkolenie e-learningowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
- szkolenia z zakresu obsługi platformy e-puap;
- wsparcie psychologiczne dla osób z dysfunkcją słuchu i ich rodzin.
Osoba do kontaktu
Iwona Dolna
idolna@opole.frdl.pl
77 453 68 25
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • doradztwo
  • poradnictwo psychologiczne
  • staże
  • szkolenia
Działanie
8.2 Włączenie społeczne
Nr wniosku
RPOP.08.02.00-16-0009/15-00
Całkowita wartość projektu
968 251,20 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
919 396,20 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl