Tytuł projektu: Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -III edycja

Nazwa wnioskodawcy
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
Okres realizacji projektu
od: 23-03-2020
do: 31-10-2023
Opis projektu
Projekt przewiduje dwa rodzaje działań:
• na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze,
• wsparcie pieczy zastępczej (łącznie 40 zadań).

Główne problemy, na które odpowiada to:
• niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej.
• potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, tj.gminami: Biała,Paczków,Popielów,Skoroszyce,Dąbrowa,Kędzierzyn-Koźle,Dobrodzień,Jemielnica,Nysa oraz Lewin Brzeski i powiatami: krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim.


W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy).
Osoba do kontaktu
Agniewszka Gabruk
a.gabruk@rops-opole.pl
77 44 15 250
Grupy docelowe
 • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
 • piecza zastępcza
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0015/19-00
Całkowita wartość projektu
11 789 158,70 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
9 988 219,70 [PLN]
Lokalizacja projektu
 • miasto Opole
 • gmina Lewin Brzeski
 • gmina Kędzierzyn-Koźle
 • gmina Krapkowice
 • gmina Nysa
 • gmina Paczków
 • gmina Skoroszyce
 • gmina Dobrodzień
 • gmina Olesno
 • gmina Dąbrowa
 • gmina Popielów
 • gmina Tarnów Opolski
 • gmina Biała
 • gmina Prudnik
 • gmina Jemielnica
 • gmina Strzelce Opolskie

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl