Tytuł projektu: Aktywny senior na długie lata.

Nazwa wnioskodawcy
EUROMEDYK A. SOCHACKI, T. SOCHACKI SPÓŁKA JAWNA
Okres realizacji projektu
od: 30-09-2018
do: 21-02-2020
Opis projektu
Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby niesamodzielne w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej poprzez świadczenie usług zdrowotnych: opiekuńczych (w tym pielęgnacyjnych), obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, w tym terapię w komorze hiperbarycznej, zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania oraz w placówce Beneficjenta. Uzupełn. wsparcia będą zabiegi podologii i konsultacje dietetyczne oraz ter. nietrzymania moczu.
Projekt polega na stworzeniu kompleksowej oferty usług zdrowotnych opartej o nowe elementy opieki medycznej w ramach tworzenia nowych miejsc opieki med. (w tym długoterminowej) jako połączenie rehabilitacji ruchowej i podologii.
Projekt w zakresie nowych form opieki medycznej skierowany będzie do osób starszych, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.
Zakres projektu w znaczącym stopniu przyczyni się do rozwoju długoterminowej i specjalistycznej opieki medycznej świadczonej nie w stacjonarnych domach opieki, zastępując w ten sposób jej instytucjonalną formę.
Osoba do kontaktu
Kolanko-Wiśniewska
aw-consulting@wp.pl
77 441 32 95
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
  • usługi rehabilitacyjne
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0026/18-00
Całkowita wartość projektu
1 804 734,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 944 889,38 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl