Tytuł projektu: Nowy start

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA "ECO"
Okres realizacji projektu
od: 01-03-2019
do: 30-06-2020
Opis projektu
Celem projektu jest wyższy poziom zdolności do zatrudnienia u min.90% spośród 60os.(10K,50M) należących do grupy docelowej z terenu woj. opolskiego.
Grupę docelową projektu stanowi 60 osób w wieku od 30 roku życia pozostające bez pracy lub zatrudnione w trudnych warunkach (osiągające niskie dochody lub posiadające niestabilną formę zatrudnienia) lub migranci powrotni i imigranci lub os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.
Struktura Grypy Docelowej:
- 34 Uczestników/czek projektu to os. bezrobotne
- 20 Uczestników/czek projektu to os. bierne zawodowe
- 6 Uczestników/czek projektu to os. pracujące
- 100 % Uczestników/czek Projektu to os. zamieszkujące na terenie woj. opolskiego.
Zadania w projekcie:
-Poradnictwo zawodowe i przygotowanie dla każdego Uczestnika/czki Projektu Indywidualnego Planu Działania (4h / 1os.)
-Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych
-Pośrednictwo pracy zajęcia indywidualne (4h / 1 os.)
-3 miesięczne staże zawodowe dla każdego Uczestnika/czki Projektu
Wskaźniki projektu:
-min. 90% Uczestników/czek Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe
-efektywność zatrudnieniową osiągnie: 42% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynky pracy ( w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3)
- efektywność zatrudnieniową osiągnie: 52% osób nienależących do ww. grup
-efektywność zawodową osiągnie: 7% osób pracujących.
Osoba do kontaktu
Magorzata Welik
m.welik@fundacjaeco.org.pl
500162454
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • aktywizacja zawodowa
  • staże
  • szkolenia
Działanie
7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Nr wniosku
RPOP.07.02.00-16-0042/18-00
Całkowita wartość projektu
1 021 110,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
970 054,50 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl