Tytuł projektu: "Filary Wsparcia" - Interdyscyplinarna Pomoc Specjalistyczna dla Rodziny

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA "BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ"
Okres realizacji projektu
od: 01-03-2020
do: 30-04-2022
Opis projektu
Projekt ma na celu wdrażanie dobrze funkcjonującego modelu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, socjalne, życiowe, zagrożone ograniczeniem lub utratą praw do opieki nad dzieckiem, odpowiada na problem wzrostu problemu zaburzeń psychicznych w populacji , szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Fundacja dostarczy dla conajmniej 50 rodzin kompleksowe wsparcie mające na celu nabycie lub przywrócenie im zdolności do spójnego i satysfakcjonującego życia.
W ramach projektu rodziny zostaną objęte:
• wsparciem asystenta rodziny
• doradztwem specjalistycznym z zakresu m.in. socjalnego, psychologicznego, pedagogicznego, obywatelskiego
• terapii i mediacji
• doradztwem w zakresie kierunku kształcenia zawodowego /edukacyjnego dla młodzieży oraz młodych dorosłych
• wsparciem w zakresie diagnozy i wychodzenia z uzależnień
• ważnym elementem projektu będzie dostarczanie usług mediacji celem ugodowego rozwiązania konfliktów rodzinnych oraz problemów wynikających z toczących się postępowań administracyjnych ( np. zadłużenia czynszowe ) i sądowych
• przeciwdziałaniem zaburzeniom psychicznym i pracą nad rozwojem umiejętności społecznych dzieci i młodzieży
• wsparcie procesu usamodzielniania się dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci usamodzielniających się w biologicznych rodzinach wieloproblemowych
Osoba do kontaktu
Agata Steier
a.steier.dobroczynca@gmail.com
77 44 11 229
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • trudności wychowawcze rodzin
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0017/19-00
Całkowita wartość projektu
418 750,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
393 750,00 [PLN]
Lokalizacja projektu

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl