Tytuł projektu: "Inkubator Szczęścia"

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA "RODZINNA STACJA"
Okres realizacji projektu
od: 01-03-2020
do: 31-03-2021
Opis projektu
Projekt zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności poprzez:
• asystenturę ( 3 rodziny),
• poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
• pomoc prawną,
• wsparcie terapeutyczne i mediację,
• usługi dla rodzin z dziećmi,
• animacje i grupy zabawowe.
Wsparciem obejmiemy 12 rodzin zamieszkujących gminę Biała zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, priorytetowo doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Dzięki wsparciu specjalistów, odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie swojego potencjału do pełnienia roli opiekuńczo-wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost ich motywacji do zmiany swojej sytuacji.
Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.
Osoba do kontaktu
Alicja Szumska
alicjasz761@wp.pl
536392356
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0020/19-00
Całkowita wartość projektu
422 750,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
399 200,00 [PLN]
Lokalizacja projektu

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl