Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: "Rodzinna Przystań"

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA "PLAN B"
Okres realizacji projektu
od: 01-03-2020
do: 31-05-2021
Opis projektu
Projekt zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności poprzez:
• poradnictwo specjalistyczne,
• w szczególności rodzinne,
• pomoc prawną,
• wsparcie terapeutyczne i mediację,
• usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.
Wsparciem obejmiemy 12 rodzin zamieszkujących gminę LewinBrzeski .
Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).
Dzięki wsparciu specjalistów, odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie swojego potencjału do pełnienia roli opiekuńczowychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost ich motywacji do zmiany swojej sytuacji.
Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.
Osoba do kontaktu
Paulina Sobek
p.sobek@tlen.pl
663615026
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0022/19-00
Całkowita wartość projektu
393 400,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
371 400,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Lewin Brzeski

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl