Tytuł projektu: "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu.

Nazwa wnioskodawcy
MIASTO OPOLE
Okres realizacji projektu
od: 31-07-2018
do: 31-10-2022
Opis projektu
Projekt wspiera dalszy rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przedmiotem projektu będzie zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz rozszerzenie oferty w zakresie tych usług dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem/ wykl. społecznym z terenu miasta Opola.
W szczególności będą to:
1. usługi opiekuńcze i usługi w ośrodkach wsparcia (o liczbie miejsc pobytu do 30 osób) zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z przeszkoleniem personelu,
2. działania wspierające funkcjonowanie osób niesamodzielnych w społ. lokalnej dzięki dostosowaniu oferty dla osób z niepełnosprawnościami
3. kompleksowe wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad os. niesamodzielnymi.
W projekcie zostanie zapewniona deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie liczby osób pozostających bez opieki, w sytuacji braku wsparcia dla osób niesamodzielnych, głównie starszych lub niepełnosprawnych mieszkańców Opola, pozostających w 1-osob. gospodarstwach domowych o najniższych dochodach.
Osoba do kontaktu
Maciej Kalski
m.kalski@mopr.opole.pl
77 446 15 55
Grupy docelowe
  • Pracujący
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0001/18-00
Całkowita wartość projektu
12 268 154,58 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
11 593 406,07 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl