Tytuł projektu: Sprawnym być - opieka i wsparcie osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

Nazwa wnioskodawcy
GABINET SENIORA KOMPLEKSOWE USŁUGI MEDYCZNE. SPECJALISTYCZNA PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ WANTUŁA
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2017
do: 28-09-2018
Opis projektu
W ramach projektu realizowane będą działania z zakresu usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi (m.in.:usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych), nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak teleopieka.
Ponadto działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz uzupełniająco: realizacja usług zdrowotnych jako pakiet usług tworzących logiczną całość niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.
W ramach projektu wsparcie otrzyma 45 osób niesamodzielnych oraz ich 25 opiekunów.
Osoba do kontaktu
Tomasz Wantuła
tomasz.wantula@orange.p
509053375
Grupy docelowe
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0016/17-00
Całkowita wartość projektu
433 883,75 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
410 020,13 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • powiat kędzierzyńsko-kozielski

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl