Tytuł projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze południowym województwa opolskiego.

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0036/16-00
Nazwa wnioskodawcy
NZOZ ZDROWA RODZINA S.C. R.MEHL E.JANIUK G.ZIMNAL
Całkowita wartość projektu
2 027 537,80 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 916 023,21 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 30-04-2019
Lokalizacja projektu
powiat głubczycki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat krapkowicki, powiat strzelecki, gmina Baborów, gmina Branice, gmina Głubczyce, gmina Kietrz, gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Bierawa, gmina Cisek, gmina Pawłowiczki, gmina Polska Cerekiew, gmina Reńska Wieś, gmina Gogolin, gmina Krapkowice, gmina Strzeleczki, gmina Walce, gmina Zdzieszowice, gmina Izbicko, gmina Jemielnica, gmina Kolonowskie, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Ujazd, gmina Zawadzkie,
Osoba do kontaktu
Grażyna Wilińska
biuro@zdrowarodzina.pl
77 441 80 00 Anna Marek
biuro@dobry-projekt.pl
Opis projektu

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu[wczesne wykrywanie wad rozwojowych, mobilna opieka okołoporodowa, poradnictwo specjalistyczne dla rodziców]; Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego[pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka, wsparcie koordynowane, niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2] oraz profilaktyka zakażeń pneumokokowych (działania informacyjno – edukacyjne).
Projekt jest odpowiedzią nazdiagnozowane problemy w zakresie: depopulacji w regionie opolskim, niedostatecznej opieki okołoporodowej kobiet w ciąży i po porodzie, oraz niedostatecznej edukacji przyszłych rodziców.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte kobiety w ciąży i w okresie połogu, noworodki i dzieci do 2 roku życia oraz personel służb świadczących usługi zdrowotne.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
-Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 11;
-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS - 114;
Wskaźniki produktu:
-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 119;
-Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie - 1690
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • mobilna opieka okołoporodowa
  • szczepienia przeciw pneumokokom

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl