Praca
Edukacja
Dzieci
Seniorzy

Dane demograficzne

Województwo opolskie należy do grupy małych regionów europejskich, z populacją oscylującą wokół 1 mln mieszkańców. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w 2011 r. wskazują, iż w regionie zamieszkuje 1016,2 tys. osób, z czego 17% jest w wieku przedprodukcyjnym, 65,6% w wieku produkcyjnym oraz 17,4% w wieku poprodukcyjnym. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym jest w Opolskiem najniższy spośród wszystkich województw.

Wszystkie badania oraz długookresowe opracowania prognostyczne zgodne są co do oceny tendencji zmian demograficznych w województwie opolskim. Obserwowany i przewidywany spadek liczby ludności, przy jednoczesnym postępującym procesie starzenia się populacji, nowych wzorcach postaw i zachowań prokreacyjnych, tworzą nową sytuację na rynku pracy i w innych obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można postawić tezę, iż proces demograficzny, jak się wydaje prawie nieuchronny, powoduje przekształcanie się ludności regionu w społeczność ludzi starszych, mniej aktywnych zawodowo, obciążonych chorobami, z niskimi udziałami nie tylko dzieci i młodzieży, ale także ludności w wieku średnim.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2011 r. wskazał, iż zmiany demograficzne były zróżnicowane przestrzennie - spadek liczby ludności w latach 2002-2011 wystąpił w sześciu województwach, podczas gdy w dziesięciu odnotowano wzrost. Zjawisko depopulacji miało różne natężenie w poszczególnych regionach, ale najbardziej niekorzystne było właśnie w województwie opolskim. W okresie tym liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 4,6%, podczas gdy w Polsce zwiększyła się o 0,7%.


Sytuacja demograficzna województwa opolskiego

Liczba mieszkańców Opolszczyzny dramatycznie spada. Wynosi obecnie 1007 tysięcy (dane z czerwca 2013 r.) Według prognoz w 2035 roku spadnie do 897 tysięcy, o około 12 proc. To tak, jakby zniknęło miasto wielkości Opola!

W naszym województwie rodzi się najmniej dzieci w kraju. Jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku na każdy tysiąc mieszkańców rodziło się około 20 dzieci, podczas gdy teraz nie więcej niż 9-10. Stale rośnie liczba zgonów. W 2012 roku dzietność kobiet była u nas najniższa spośród wszystkich województw - 100 kobiet rodziło średnio 115 dzieci, czyli znacznie poniżej granicy prostej zastępowalności pokoleń (wykres 1).
 

Wykres 1.     Współczynnik dzietności w Polsce wg województw w 2012 roku

 

Od ponad trzydziestu lat województwo opolskie dziesiątkuje migracja - krajowa, ale głównie zagraniczna. Wyjeżdżają ludzie młodzi, dobrze wykształceni. Badania GUS wskazały, że spośród wszystkich mieszkańców regionu 108 tys. przebywa za granicą dłużej niż 3 miesiące (wykres 2). Spośród wszystkich emigrantów z regionu około 30% stanowią osoby młode – w wieku 25-34 lat, często dopiero wchodzące na rynek pracy.
 

Wykres 2.     Liczba emigrantów na 1000 mieszkańców w Polsce wg województw w 2011 roku (dane NSP)

 

Prognozy wskazują, że do 2035 roku liczba mieszkańców regionu spadnie do ok. 897 tysięcy. Ludność Opolszczyzny dodatkowo będzie miała całkowicie odmienną od obecnej strukturę wieku (wykres 3). Jej efektem będzie niezmiernie trudna ekonomicznie i społecznie sytuacja nierównowagi pomiędzy liczebnością grupy produkcyjnej a całością grupy nieprodukcyjnej.
 

Wykres 3.     Struktury wieku ludności województwa opolskiego w 2007 i 2035 r. (prognoza GUS)

Drukuj 
Liczba odsłon: 6148
Baner UE - TekstBaner UE - Kapitał LudzkiBaner UE - OpolskieBaner UE - SmithBaner UE - Logo